Polityka Prywatności dla Aplikacji e-Usługi „Ekostrażnik”

Aplikacja

Aplikacja jest częścią systemu przeznaczonego wyłącznie dla Użytkowników Klientów Usługodawcy, którzy zawarli z Usługodawcą Umowę i otrzymali odpowiedni Kod dostępu umożliwiający korzystanie z Aplikacji.

Użytkownicy, którzy nie działają w imieniu Klientów Usługodawcy i którzy nie otrzymali Kodu dostępu, nie mogą korzystać z Aplikacji.

Aplikacja jest częścią systemu służącego do świadczenia e-Usługi „EkoStrażnik”, która wspiera Klientów Usługodawcy w realizacji ich zadań w ramach kontroli prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Przetwarzanie danych

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom podlega przepisom o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administrator danych osobowych

W odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach e-Usługi „EkoStrażnik”, Administratorem danych osobowych jest Klient Usługodawcy, który udostępnił Użytkownikowi Kod dostępu umożliwiający korzystanie z Aplikacji. Dane Klienta Usługodawcy oraz informacje o warunkach korzystania z -Usługi „EkoStrażnik” przez danego Klienta są dostępne w Aplikacji po wpisaniu Kodu Dostępu.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować osobę oraz te dane, które jesteśmy w stanie przypisać do danej osoby.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Aby skorzystać z usługi konieczne jest zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu Użytkownika. W chwili instalacji Aplikacji na urządzeniu gromadzone są dane: Identyfikator urządzenia, data i czas rejestracji aplikacji w systemie.

Za pomocą Aplikacji przetwarzane są także inne dane:

Dane Użytkowników korzystających z Aplikacji:

 • nazwa firmy;
 • kod dostępu;
 • data, godzina i czas przesłania zgłoszenia;
 • rodzaj przesłanego zgłoszenia i zawartość zgłoszenia;

Inne dane dotyczące zgłoszeń:

 • lokalizacja pojemnika (miejscowość, ulica, numer domu);
 • rodzaj frakcji;
 • data i czas zgłoszenia;
 • identyfikator zgłoszenia ;
 • zdjęcie / zdjęcia;
 • opis zgłoszenia;
 • status zgłoszenia;
 • oznaczenie firmy kontrolującej: nazwa, ID ownera;

W ramach e-Usługi „EkoStrażnik” przetwarzane są także inne dane osobowe, ale nie są one przetwarzane za pomocą Aplikacji.

Czy przetwarzamy dane szczególnie chronione?

Dane szczególnie chronione, określane także jako dane wrażliwe obejmują kategorie danych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO. Dane te ujawniają, na przykład, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe lub dane dotyczące zdrowia. W ramach e-Usługi „EkoStrażnik” nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane szczególnie chronione.

W jakich celach przetwarzane są dane?

Aplikacja przetwarza dane osobowe, które mogą być wykorzystane do następujących celów:

 1. realizacji kontroli prawidłowej segregacji odpadów komunalnych;
 2. zapewnienie właściwego funkcjonowania Aplikacji w ramach e-Usługi „EkoStrażnik”, w tym umożliwienie utworzenia i przesyłania zgłoszeń;
 3. zapewnienia rozliczalności działań w systemie informatycznym i utrzymanie systemu informatycznego;
 4. wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. wykazanie zgodności z zawartymi umowami dotyczącymi przeprowadzania kontroli prawidłowej segregacji odpadów;
 6. obrona przed ewentualnymi roszczeniami;

Informacje o celach przetwarzania danych przez danego Klienta Usługodawcy w ramach e-Usługi „EkoStrażnik” są określone w Polityce Prywatności dostępnej dla Użytkownika po wpisaniu odpowiedniego Kodu dostępu.

Na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Podstawy przetwarzania danych osobowych w ramach e-Usługi „EkoStrażnik”, jakie zostały określone przez danego Klienta Usługodawcy, powinny być określone w Polityce Prywatności dostępnej dla Użytkownika po wpisaniu odpowiedniego Kodu dostępu.

Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

Czas przetwarzania danych osobowych w ramach e-Usługi „EkoStrażnik”, dla danego Klienta Usługodawcy powinien być określony w Polityce Prywatności dostępnej dla Użytkownika po wpisaniu odpowiedniego Kodu dostępu.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć:

 1. Pracownicy upoważnieni przez Administratora Danych;
 2. AMM SYSTEMS Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa: Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o.) ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław oraz dostawcy usług informatycznych zaangażowani przez ten podmiot do przewarzania danych osobowych, którzy zostali zaakceptowani przez Administratora Danych i zostali zobowiązani do ochrony powierzonych im danych osobowych w oparciu o zawarte umowy;
 3. Twój pracodawca lub zleceniodawca, któremu Administrator Danych zlecił wykonywanie kontroli prawidłowej segregacji odpadów;
 4. Inne podmioty zaangażowane przez Administratora danych do przetwarzania danych i zobowiązał ich do ochrony powierzonych im danych osobowych;
 5. Inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Obszar przetwarzania

Dane przetwarzane przez system służący do świadczenia e-Usługi „EkoStrażnik”, są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, za wyjątkiem przypadków określonych w części „Międzynarodowy transfer danych”.

Międzynarodowy transfer danych

Dane przetwarzane przez Aplikację mogą być przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, które nie za zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych, jedynie w przypadku, gdy generowane przez Aplikację zgłoszenie będzie przesyłane na adres e-mail Klienta, którego system poczty elektronicznej jest obsługiwany przez podmioty mające siedzibę w kraju trzecim lub które są organizacjami międzynarodowymi.

W takim przypadku informacje dotyczące zabezpieczenia takiego transferu danych dla danego Klienta powinny być określone w Polityce Prywatności dostępnej dla Użytkownika po wpisaniu odpowiedniego Kodu dostępu.

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie przysługują następujące prawa wynikające z przepisów RODO. Prawa te przysługują w zależności od zakresu i celu, w jakim przetwarzane są dane.

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe danej osoby i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, czyli „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, osoba ma prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Nie wpłynie to jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które były przetwarzane w oparciu o zgodę, przed jej wycofaniem.

Osoba może skorzystać z przysługujących jej praw poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Klienta, który został podany w Polityce Prywatności dostępnej dla Użytkownika po wpisaniu odpowiedniego Kodu dostępu.

Osoba jest uprawniona do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia jej praw w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

Inne wykorzystanie Aplikacji

Użytkownicy, którzy nie działają w imieniu Klientów Usługodawcy, którzy nie korzystają z Aplikacji w ramach umowy na świadczenie e-Usługi „EkoStrażnik” i którzy nie otrzymali Kodu dostępu, nie mogą korzystać z Aplikacji.

W takim przypadku Usługodawca będzie przetwarzać na swoich serwerach wyłącznie dane pobrane przy instalacji Aplikacji: identyfikator urządzenia, data i czas rejestracji aplikacji w systemie.

W odniesieniu do tych danych administratorem danych osobowych jest Usługodawca: AMM SYSTEMS Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa: Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o.) ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, NIP: 895-193-26-64, Regon: 020843579, biuro@ammsystems.pl, https://ammsystems.pl/. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: IOD@ammsystems.pl

Podstawą przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a uzasadnione interesy dotyczą umożliwienia pobrania udostępnionej Aplikacji, zachowania poprawności działania systemu oraz zachowania rozliczalności w systemie.

Z uwagi na zastosowane rozwiązania, dane będą przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, przez okres 12 miesięcy od daty pobrania Aplikacji.

Użytkownikom, o których mowa w tym przypadku, przysługują prawa wynikające z przepisów RODO, które zostały podane w poprzednich częściach niniejszej Polityki Prywatności dla Aplikacji e-Usługi „EkoStrażnik”.

Zmiany w dokumencie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamiany treści niniejszej Polityki Prywatności dla Aplikacji e-Usługi „EkoStrażnik”.

Usługodawca poinformuje Użytkowników Klienta o dokonanej zmianie, udostępniając jednolity tekst dokumentu w Aplikacji.